Close Previous Next
One Giant Show of Stars poster. Washington D.C. 1966.photo:Bob Adelman┬ęBob Adelman Estate